För den enskilda människans rätt i ett alltmer centraliserat samhälle.

logo folketsvalKONKRET OM ARVODEN

Ett politiskt förtroendeuppdrag är inte ett vanligt arbete. En mycket hög arvodesnivå riskerar att dra till sig människor som lockas av de höga ersättningarna och väl på plats kan det leda till att vederbörande vill bita sig fast eftersom en återgång till tidigare verksamhet ses som ekonomiskt ofördelaktig. Ett sådant system kan därtill motverka ansvarstagande och viljan att ta obekväma beslut. Risken finns att man lovar ”allt åt alla” i sin strävan att bli vald och få sitta kvar för sin egen och det höga arvodets skull.

Förtroendevalda måste visa föredöme och återhållsamhet med hur vi behandlar skattebetalarnas pengar. Trots detta har arvodena höjts mer än rimligt.

Vi i Folkets Väl anser därför att det är hög tid att skära ner arvodesnivåerna. Detta framgår även av Folkets Väls valprogram där det bland annat står att vi vill att politikers arvoden ska baseras på vad som är en genomsnittlig lön för en bred grupp av inkomsttagare i kommunen.

Vi vill i sammanhanget också passa på att framföra att vi anser att det räcker med två kommunalråd (kommunstyrelsens ordförande samt ett oppositionsråd). Det räcker också med två ordförandeposter i våra respektive nämnder (en ordinarie ordförande och en vice ordförande).

VÅR UPPFATTNING

Konkret anser vi i Folkets Väl att kommunpolitikernas månadsarvoden ska baseras på det prisbasbelopp regeringen årligen bestämmer
(idag 44. 400:-) istället för dagens modell där kommunen egenhändigt fastställer ett så kallat grundbelopp (idag 62. 419:-). Skämmande nog har det i kommunhuset istället talats om att höja grundbeloppet med cirka 10 procent till 68. 770:- (NSk 26/3 2014). Detta är orimligt. Arvodesnivåerna är redan alldeles för höga för såväl kommunalråden som de olika nämndernas ordförande och vice ordföranden. Därför måste även kommunens egenhändigt beslutade procentsatser, för beräkning av enskilda politikers månadsarvoden, diskuteras. Om ett kommunalråds arvode exempelvis sätts till 80 procent av prisbasbeloppet blir månadsarvodet 35. 520 kronor.

Även för de timarvoderade politikerna i kommunfullmäktige och nämnder bör en arvodessänkning genomföras. För denna grupp förtroendevalda föreslår vi en sänkning med 10 % i förhållande till 2014 års nivå.
Partilokalen  | Godtemplargatan 23. 281 32 Hässleholm