För den enskilda människans rätt i ett alltmer centraliserat samhälle.

logo folketsvalKONKRET OM DEN SOCIALA VERKSAMHETEN

De sociala verksamheterna är prioriterade. Verksamheterna är omfattande och ansvaret innefattar bl.a. försörjningsstöd, familjerättsfrågor, missbruksvård, brotts- och drogförebyggande arbete, mottagning av ensamkommande, psykosocialt omhändertagande liksom kommunens sociala fonder. Arbetet bedrivs i enlighet med den lagstiftning som framgår av socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM) och föräldrabalken (FB).
En stor fråga gäller familjer med sociala problem. Dels har problemen ökat i sig men även de nationella direktiven och kraven på kommunerna har ökat. Därtill är ansvarsfrågorna komplicerade med många inblandade utan någon tydlig koordinering. Utredningar och insatser för barn som far illa/riskerar att fara illa (barnavårdsutredningar) är högt prioriterade och tar mycket tid. Det är också främst inom detta område som kraven har ökat. Sammantaget sätter detta stor press på personalen vilket lett till att många sökt sig till andra arbetsuppgifter. Ny personal rekryteras efterhand men det tar flera år innan man fått tillräcklig erfarenhet för att kunna arbeta självständigt med barnfamiljsärenden. Det behövs mer resurser för att kunna hinna med samt för att utbilda personalen. Socialtjänsten har visserligen fått tillskott så sent som 2013 för att öka personalstyrkan men samtidigt har nya föreskrifter och krav tillkommit. Exempelvis kom nya föreskrifter 2014 gällande barn som bevittnat familjevåld, vilket bedöms leda till cirka 100 nya ärenden per år. Detta kräver naturligtvis mer resurser men den moderatledda alliansen i kommunen har trots detta lagt en minskad budget för socialförvaltningen för år 2015. Detta rimmar dåligt med den tvingande lagstiftningen och kraven på tillräckligt med kvalificerad personal för att kunna utreda och hantera inkommande ärenden. Därtill börjar även lokalfrågan att bli akut.
Gruppen med utanförskap tenderar också att öka. Dessa människor har svårt att komma in i samhället och för många av dessa räcker det tyvärr inte med en stark konjunkturuppgång. Att klara av det långsiktiga försörjningsstödet blir en utmaning för kommunen.

VÅR UPPFATTNING

Vi måste avsätta de resurser som behövs för att kunna säkerställa att vi lever upp till de lagstadgade kraven. Vi måste också skapa förutsättningar så att personalen får en rimlig arbetsbelastning liksom förutsättningar för vidareutbildning och kompetenshöjande åtgärder. Likaså måste lokalfrågan få en långsiktig lösning. Ska vi skapa arbetsro krävs det en trovärdig långsiktig budget istället för dagens ständiga sparbeting. Vi anser också att kommunen bör bidrar till att det kan skapas fler jobb med anställningsstöd. En utökning från dagens cirka 20 till 40 jobb vore rimligt.
Partilokalen  | Godtemplargatan 23. 281 32 Hässleholm