För den enskilda människans rätt i ett alltmer centraliserat samhälle.

logo folketsvalKONKRET OM EKONOMI

Folkets Väl har följande vision. Vi tror på en kommun utan politiska ”affärer” och utan politisk vänskapskorruption. Vi anser att politiker ska drivas av sitt engagemang och inte av höga arvoden. Vi vill prioritera de lagstadgade kärnverksamheterna omsorg och skola och inte kostsamma skrytprojekt. Vi vill få ett slut på kommunens inblandning i verksamheter som ska skötas av privata entreprenörer. Vi vill att skattemedel hanteras med samma återhållsamhet som gäller den egna börsen. Vi anser att kommunens fyra uppsatta ekonomiska mål måste hållas så att vi får ordning på ekonomin. Idag är driftbudgeten 50 miljoner för hög. Så kan det inte fortsätta. Det finns områden som helt i onödan fått svälla ut.

För att kunna uppfylla de ekonomiska målen, utan att ytterligare höja skatten, krävs alltså återhållsamhet med kommunens driftkostnader liksom i kommunens investeringsprogram. Genom en ansvarsfull politik kan vi lyckas med detta utan att minska på kvaliteten på prioriterade verksamheter som exempelvis skola, vård och omsorg. Att ständigt höja kommunalskatten är emellertid inte att ta ansvar. Där har vi nått vägs ände. Det finns emellertid utrymme för vissa effektiviseringar i de kommunala verksamheterna. Här ger vi exempel på var man kan börja.

VÅR UPPFATTNING

Politiker måste börja visa återhållsamhet själva. Folkets väl vill sänka politikerarvodena som förra året uppgick till över 12 miljoner. Detta kan ske genom att sänka det så kallade grundbeloppet (som idag är 62.419:-) till det av regeringen årligen fastställda prisbasbeloppet (som nu är 44.400:-). Genom att också minska antalet kommunalråd till två, och antalet ordförande för respektive nämnd till två, kan vi halvera arvodeskostnaderna till 6 miljoner. Sänker vi därtill partistöden från dagens 2,5 miljoner till 2 miljoner så spar vi ytterligare 0,5 miljoner.

Konsultkostnaderna i vår kommun är omfattande och kan minskas med 5 miljoner direkt. Om vi därtill effektiviserar kommunledningskontorets organisation kan vi minska kostnaderna där med 5 miljoner i ett första steg. Därtill vill vi avveckla de kommunala bolagen HIBAB och Hässleholm Teknik AB vilket tillsammans ger besparingar i driftbudgeten på 10 miljoner. Kommunledningskontoret har för år 2014 avsatt 20 miljoner ospecificerat för exploateringsprogrammet men 5 miljoner räcker. Datorer byts till en kostnad på 10 miljoner per år men 5 miljoner är nog. Vi skulle alltså under innevarande år kunnat ha 46 miljoner i lägre utgifter. Då hade vi haft mer pengar att fördela till prioriterade områden, bl. a. omsorgen.
Partilokalen  | Godtemplargatan 23. 281 32 Hässleholm