För den enskilda människans rätt i ett alltmer centraliserat samhälle.

logo folketsvalKONKRET OM FRITID OCH KULTUR

Fritids- och kulturfrågor är viktiga för alla i vår kommun. Fritidsfrågorna omfattar bl. a. rekreationsmiljöer, föreningsliv, studiecirklar, idrottsverksamhet m.m. Vissa av fritidsverksamheterna utövas i särskilda inomhusanläggningar som idrottshallar, bowlinghallar, simhallar m.m. Härutöver finns ett stort antal utomhusanläggningar för diverse fritids- och idrottsaktiviteter. Kulturområdet spänner över allt från aktiviteter i kulturhuset och fristående kulturföreningar till riksintresseområden för bevarande av kulturmiljöer m.m. Ja, listan kan göras lång. Folkets Väl strävar efter att fördjupa samarbetet mellan kommunen och medborgarna. Detta gäller inte minst kontakterna med alla de föreningar som har knytning till frågor rörande kultur- och fritidsfrågor. Vi tror på en ökad dialog innan beslut fattas. Inom fritidsområdet är det vår ambition att anläggningar av olika slag, i allt större utsträckning, bör ägas eller skötas av de som utnyttjar anläggningarna. De föreningar som tar ett sådant ansvar ska självklart upprätthålla ett kommunalt stöd i skälig omfattning. På kulturområdet vill vi prioritera fyra verksamhetsområden. Det gäller Kulturhuset, Hovdala, Hässleholmsgården samt museiföreningar och de fria kulturföreningarna. På senare år har kommunen satsat mycket på olika fritidsanläggningar. Men det gäller inte bara att bygga utan även att ha råd med driften vilken många gånger blir den stora bördan rent ekonomiskt. Samma sak gäller för kulturområdet där vi satsat mycket på bl. a. Kulturhuset och Hovdala. Nu gäller det att även fortsättningsvis kunna fylla dessa anläggningar med verksamheter och aktiviteter av hög klass. Det blir en utmaning. En annan prioriterad fråga är frågan om våra fritidsgårdar. Några av dem drivs i kommunens regi medan andra drivs ideellt med stöd från kommunen. Det är viktigt att befintliga fritidsgårdar, liksom Mötesplats Ljungdala, kan fortsätta sin verksamhet.

VÅR UPPFATTNING

Folkets Väl har, trots en stram budget, inrymt medel för en omfattande upprustning av Qpoolen liksom medel för att stegvis lyfta anläggningen på Österås. Vi anser att det därtill behövs en fritidsgård mer centralt i Hässleholm. Det skulle kunna vara en kommunalt driven fritidsgård som främst riktar sig till högstadieungdomar (åldern 13 till 16 år). Här skulle såväl fritids- som kulturaktiviteter kunna samsas. Kaféet i kommunhuset ska öppnas för allmänheten. Ett sådant kulturkaffé, med privat entreprenör, skulle kunna bli en mötesplats för samtal mellan politiker och allmänhet. På kulturområdet ska vi hålla fast vid dagens höga nivå. Kulturhuset, Hovdala, Hässleholmsgården och museiverksamheten är något av Hässleholms signum.
Föreningslivet inom fritid och kultur är ovärderligt och måste stödjas.
Partilokalen  | Godtemplargatan 23. 281 32 Hässleholm