För den enskilda människans rätt i ett alltmer centraliserat samhälle.

logo folketsvalKONKRET OM HOVDALA

Hovdalaområdet är ett unikt område för rekreation och friluftsliv. Området, som omfattar cirka 2000 hektar, ägs av och förvaltas av det kommunala bolaget Hässleholms industribyggnads AB (HIBAB). Området köptes av Hässleholms kommun i samband med att den militära verksamheten avvecklades. Inom området finns det vackra Hovdala slott som ägs av Statens fastighetsverk. Det gäller nu att slå vakt om detta fina naturområde i en tid då allt mer av våra naturmiljöer exploateras för bostadsområden, industrier, infrastruktursatsningar, kombiterminaler, golfbanor, sommarstugeområden m. m. Nu gäller det att långsiktigt säkerställa bevarandet av området och skydda det från exploatering och det som politiker och tjänstemän så vackert brukar kalla ”utveckling” av områden.

Redan år 2005 beslöt kommunstyrelsen föredömligt bland annat om en ”Markpolicy” för rekreationsområdet Hovdala (KS 2005-10-05, § 123). Av policydokumentet framgår riktlinjer för beslutsförankring. Under rubriken ”Allmänhetens representation” står det bl. a. så här: ”Långsiktig planering för skötsel av området jämte årsplaner för att genomföra verksamheten redovisas för ett härför bildat råd (Hovdalarådet). … .” Vad som menas med Hovdalarådet utvecklas i texten på detta sätt: ”Hovdalarådet är en sammanslutning av lokala föreningar med ideellt engagemang och lokalkännedom avseende friluftsliv, rekreation, natur- och kulturvärden. Rådet består dessutom av företrädare för kommunens olika relevanta sektorer.

Hovdalarådet har, anmärkningsvärt nog, ändå aldrig bildats trots påstötningar från de tre ordförandena för Hovdala vänner, Göingebygdens biologiska förening samt Friluftsfrämjandet. På oklara grunder skapades det istället en ren tjänstemannagrupp med namnet Hovdala rådsgrupp. Ingen insyn från allmänhet eller föreningar har tillåtits.

VÅR UPPFATTNING OM HOVDALA

Vi vill att Hovdalaområdet blir ett reservat för friluftsliv och naturvård. Förslag finns redan i dokument 2007-03-29 (dnr 2007 279430). Området skall ägas av kommunen vilket Folkets Väl och de flesta borgerliga partier skrev i en protokollsanteckning till KS beslut 2005-10-05. Vi är emot en försäljning liksom överlåtande till staten. Vi vill också att ett Hovdalaråd bildas i enlighet med det beslut som kommunstyrelsen fattade redan 2005. I Hovdalarådet ska ingå de föreningar som varit aktiva i Hovdalafrågan.
Partilokalen  | Godtemplargatan 23. 281 32 Hässleholm