För den enskilda människans rätt i ett alltmer centraliserat samhälle.

logo folketsvalKONKRET OM KOMMUNLEDNING

Vår kommun har hitintills i många viktiga frågor styrts genom att de tre kommunalråden tidigt i processen uttalat sitt ställningstagande. Ofta har deras uppfattning endast grundats på en redovisning eller ett förslag från en tjänsteman. Detta leder till att sådana frågor inte tas upp för en allmän och bred diskussion. När kommunalråden väl sagt sitt så gäller i praktiken ”rättning i leden” varför såväl beslut i nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige kommer att gå den väg den politiska ledningen tidigt stakade ut genom sitt så kallade ställningstagande. Resultatet av detta har vi sett flera gånger (Dryport, arkitekttävling mm)På motsvarande sätt fungerar det i våra nämnder. De olika nämndernas arbetsutskott (”presidier”) utgörs av respektive nämnds tre ordförande/viceordföranden. På grundval av ett tjänstemannaförslag kommer dessa tre politiker (där även oppositionen är representerad) överens om ett så kallat beslutsförslag. Några dagar senare sammanträder hela nämnden varvid det i praktiken för aktuella partiers ledamöter bara gäller att legalisera beslutsförslaget genom att nu göra det till nämndens beslut.

Så kan vi naturligtvis inte fortsätta. Vi anser att viktigare ärenden först måste ut på bredden för debatt och diskussion. Det minsta man kan begära är att de politiska partierna, var för sig, internt diskuterar och bereder ärendet innan det tas upp i nämnder, kommunstyrelse eller fullmäktige. Vi måste också sluta med att arbetsutskotten gör ställningstaganden eller utformar beslutsförslag. Det är tjänstemännen som ska ta fram ett beslutsförslag vilket sedan ska lyftas i berörd nämnd där alla, utan styrning, individuellt kan uttala sin uppfattning. Först därefter ska man gå till beslut. Ett sådant system skulle fungera bäst om det ingår färre ledamöter än idag. Ett antal på 6-9 per nämnd skulle räcka för att spegla den politiska sammansättningen.

VÅR UPPFATTNING

Folkets Väl anser att vi ska minska antalet ledamöter i respektive nämnd och avskaffa arbetsutskotten (KSAU och presidier). Överlåt till tjänstemännen att utforma inriktningsförslag eller beslutsförslag som sedan tas upp i kommunstyrelsen eller berörd nämnd. I enklare ärenden och i ärenden av rutinkaraktär kan beslut tas direkt i linje med tjänstemannaförslagen. I andra viktigare och större ärenden måste självklart frågan diskuteras innan beslut kan fattas. Då får det naturligtvis inte föreligga någon ”låsning” i form av KSAU:s ställningstagande eller ett politiskt beslutsförslag från en nämnds arbetsutskott eller presidium.
Partilokalen  | Godtemplargatan 23. 281 32 Hässleholm