För den enskilda människans rätt i ett alltmer centraliserat samhälle.

logo folketsvalKONKRET OM MILJÖ

Miljöfrågorna, i vid bemärkelse, är avgörande för vilket arv vi långsiktigt lämnar över till kommande generationer. Vi har därför ett särskilt tungt ansvar när vi tar beslut i dessa frågor. De flesta tunga miljöfrågorna är av global karaktär och måste alltså hanteras genom internationella överenskommelser och insatser. För Sveriges del blir det sedan en fråga om nationella mål och lösningar. Som ett lokalt parti koncentrerar sig Folkets Väl på miljöfrågorna i Hässleholms kommun men även här på det lokala planet är miljöfrågorna komplexa med en stor spännvidd. Vi måste bland annat ta hänsyn till transporter, avloppsrening, avfallshantering, fjärrvärme/uppvärmning, biogasproduktion, skogsbruk, energifrågor, livsmedelsproduktion, återvinning mm. Därtill kommer alla de frågor som berör vår natur mer direkt som exempelvis vilka områden som långsiktigt ska värnas respektive vilka områden vi ska peka ut som lämpliga och acceptabla för kommande exploatering. I det senare fallet är det Folkets Väls uppfattning att vi måste vara mycket mer restriktiva än hittills. Vi har, liksom Skåne i övrigt, i onödigt hög grad låtit bebyggelse och infrastruktur breda ut sig över tidigare jordbruksmark och tätortsnära skogsområden. Om vi fortsätter på motsvarande sätt kommer framtida generationer att sakna de natur- och rekreationsområden vi tar för självklara och värdesätter så högt.

Hässleholms kommun har ett ambitiöst miljömålsprogram och det är bra. Det gäller bara att se till att alla vackra ord följs i den löpande verksamheten liksom vid politiska överväganden och ställningstaganden. Låt oss tillsammans arbeta för detta.

VÅR UPPFATTNING

Folkets Väl inser miljöfrågornas betydelse. Vi har lagt dessa överväganden till grund för vår syn på bland annat framtida utveckling av våra tätorter och Hässleholms stad. Genom tätare och mer koncentrerad bebyggelsestruktur kan vi åstadkomma energieffektivare lösningar såväl vad avser exempelvis transporter som fjärrvärmesystem samtidigt som vi inte behöver exploatera onödigt stora tätortsnära naturområden. En positiv sidoeffekt av en sådan planering och utveckling av våra tätorter är att dessa samtidigt får mer levande och attraktiva centra till allas glädje.

Vi är intresserade och öppna för en dialog med föreningsliv och ideella organisationer om hur vi på bästa sätt kan utveckla vår kommun i enlighet med dessa tankar.
Partilokalen  | Godtemplargatan 23. 281 32 Hässleholm