För den enskilda människans rätt i ett alltmer centraliserat samhälle.

logo folketsvalKONKRET OM OMSORGSVERKSAMHETEN

Omsorgsverksamheten i Hässleholms kommun är erkänd för sin höga kvalitet och kostnadseffektivitet. Verksamheten, som präglas av att det gäller människor med behov av omsorg eller stöd, har (jämsides med skolan) högsta prioritet för Folkets Väl. Det är alltså inte bara en fråga om vad lagen kräver (SoL och LSS) utan därutöver ska verksamheten kännetecknas av mänsklig omtanke och engagemang. Inom omsorgen ställs alltså stora krav på personalen som har både svåra och tunga arbetsuppgifter. De människor som valt att axla ett sådant ansvar, för att stödja och hjälpa andra, måste backas upp av politiska beslut.

Ekonomin får inte vara styrande när det gäller att tillgodose den enskildes behov av omsorg, tillsyn och meningsfull tillvaro (Socialtjänstlagen 3 kap. 3§). Vi måste dock se över kostnadsbilden. Idag köper kommunen verksamhet av privata aktörer för 70 miljoner per år. Bl. a. har vi placerat närmare 50 personer inom psykiatrin hos privata aktörer och cirka 50 äldre i privata äldreomsorgsplatser. Vidare har kommunen inte byggt en enda gruppbostad de senast 20 åren. Under de kommande 10 åren kommer därtill cirka 100 ungdomar att gå ut särgymnasiet. Cirka 25 av dessa bedöms behöva tillgång till en gruppbostad. Vi har också krav på oss att bereda alla i yrkesverksam ålder plats i daglig verksamhet. Allt detta kostar pengar och ställer även krav på mer personal de kommande 10 åren. Beviljade insatser måste kunna tillgodoses inom skälig tid (högst 3 månader). Om så inte sker är det inte bara det att medborgarnas behov inte tillgodoses, kommunen riskerar därtill höga, och onödiga, kostnader i form av vitesförelägganden.

VÅR UPPFATTNING

Omsorgsverksamheten måste självklart tilldelas de resurser som krävs för att uppfylla lagens krav. Personalen är den absolut viktigaste resursen härvidlag. En plan måste tas fram för att säkerställa framtida rekryteringsbehov och kompetensförsörjning.
Bristen i lokalförsörjningen leder till onödiga merkostnader vilket är oacceptabelt. Därför måste det tas fram en strategisk plan för lokal- och bostadsförsörjning. Den ska inbegripa lokaler för daglig verksamhet, nya gruppbostäder liksom behovet av kontorslokaler.
Nya sätt bör också prövas inom ramen för omsorgen. Så kallad ”Grön omsorg” (verksamhet på lantgård) tror vi kan vara ett sätt. Ett annat är så kallad ”E-omsorg” (bildtelefoni mm) vilket har prövats i Västerås. Viktigt är dock att varje individ får det stöd som är bäst för var och en. Kvaliteten måste alltid vara säkerställd.
Partilokalen  | Godtemplargatan 23. 281 32 Hässleholm