För den enskilda människans rätt i ett alltmer centraliserat samhälle.

logo folketsvalKONKRET OM SKOLAN

Under 2000-talet har elevutvecklingen i Hässleholms kommun som helhet varit vikande. Tidigare elevkullar på runt 700 elever per år motsvaras idag, och ett par mandatperioder framåt, av ett elevunderlag på cirka 530 elever per år. Det ställs därför stora krav på organisationen att anpassa sin verksamhet till aktuellt elevantal och samtidigt upprätthålla hög kvalitet, god ekonomi och effektivt lokalutnyttjande.
  • Förskolorna (barn upp till 5 år) bedrivs i en del fall i förhyrda lokaler med tillfälliga tillstånd. Alla förskolor håller öppet från tidig morgon till sent på eftermiddagen. Kostnaderna för detta blir förhållandevis stora vid de förskolor som endast har 1-2 avdelningar istället för 5-6. Likaså blir det problematiskt för de små förskolorna att klara av att organisera alla måltider som krävs.
  • Förskoleklasser för 6 åringar är viktiga. Här tas de första stegen i den nya skolan, men på vissa platser finns det bara några få barn per skola.
  • Grundskolorna är många och utspridda i hela kommunen. Detta är inte enbart en fördel. Pedagogiken blir lidande när elev- och lärargrupperna blir alltför små. Några skolor är så små att de inte har egna lokaler för slöjd och idrott. Därför krävs bussning till andra skolor. Kravet på legitimerade lärare i alla ämnen är därtill nästan omöjligt att uppfylla på de mindre skolorna.
  • Gymnasieskolan i landet är indelad i 19 program med 65 olika inriktningar. Av dessa finns 15 program med 29 inriktningar i vår kommun. Det gör det svårt för kommunen att organisera gymnasieutbildningarna då vissa inriktningar (”klasser”) kan bli mycket små med bara 5-8 elever.

VÅR UPPFATTNING

Folkets Väl prioriterar skolan och omsorgen. Kommunens resurser ska fördelas så att de används på effektivast möjliga sätt. Vi vill därför verka för att en elevpeng tas fram (dvs en kostnad per elev) för att kunna säkerställa att resurserna kommer varje elev till del. Vi måste se över de olika skolornas verksamheter i syfte att förbättra utbildningen. Tillsammans med tjänstemännen på Barn- och utbildningsförvaltningen måste vi sträva efter att skapa flexibla upptagningsområden så att vi kan utnyttja våra resurser på bästa sätt. Det är viktigt om vi ska lyckas höja utbildningskvaliteten samtidigt som lokalanvändandet optimeras. För gymnasieprogrammet krävs därtill en översyn av antalet inriktningar. Målet måste vara att undvika gruppstorlekar som är för små sett till kvalitet och kostnad. Vi vill därför utveckla ett tydligt samarbete med omliggande kommuner.
Läxor hör skolan till! Vi vill värna rätten för varje skola att utveckla pedagogiken på plats, inte efter dekret från politikerna. Vi stödjer också tankarna på ett återförstatligande av skolan.
Partilokalen  | Godtemplargatan 23. 281 32 Hässleholm