För den enskilda människans rätt i ett alltmer centraliserat samhälle.

logo folketsvalKONKRET OM STADSUTVECKLING

Hässleholms stad behöver en mer levande innerstad. Alla tycks vara överens om detta. Om fler människor bor centralt, med korta gångavstånd till Stortorget och järnvägsstationen, så blir det mer liv och rörelse i centrum. Då ökar självklart också kundunderlaget. En livsmedelsaffär i centrum kan återigen bli lönsam. Restauranger och kaféer får en större kundkrets, inte minst på helger och kvällar då folk är lediga.
Men ett livaktigt centrum kan bara uppnås om vi målmedvetet arbetar och planerar för detta. Parker och grönområden ska vi självklart behålla men det finns många andra obebyggda områden inom en kilometers radie runt järnvägsstationen. Dessa centralt belägna områden bedöms av kommunen möjliggöra en befolkningsökning på minst 4000 personer. Bl. a. har vi det stora området mellan NETTO och Norra Skåne. Någon plan för detta finns tyvärr inte i dagsläget. Kommunen har istället valt att detaljplanera för en ny stor stadsdel med ett eget stadsdelscentrum inne på Garnisonen. Där planeras för hyreshus med upp till fem våningars höjd. Man planerar även för att exploatera delar av det uppskattade stadsnära natur- och rekreationsområdet utanför själva garnisonsområdet. Det tycker vi är helt fel. Befolkningsökningen i Hässleholm är begränsad. Byggs ett nytt stadsdelscentrum på Garnisonen så omintetgörs förtätningsplanerna runt järnvägsstationen och Hässleholms centrum utarmas alltmer.
Länsstyrelsen och Region Skåne delar vår uppfattning och har tydligt sagt att även de anser att det är fel att exploatera naturen för att skapa en ny stadsdel. Deras råd är istället att utveckla centrum och att bebygga inom en kilometers radie runt stationen. Det bedöms som sagt medge ytterligare 4000 boende centralt i sta´n. Även miljöaspekten talar för detta. Vi behöver då inte exploatera naturområden för hyreshus på och runt Garnisonen. Vi behöver då inte heller öka bilåkandet. Även frågor som fjärrvärme, vatten, avlopp, sophämtning, postgång, skolor, service mm talar för att bygga centrumnära istället för en fortsatt utspridning.

VÅR UPPFATTNING

Hässleholms stad skulle tjäna på om vi lyckas göra centrum mer livaktigt och attraktivt. Alla tycks vara överens om att det då bl. a. krävs att fler människor bosätter sig relativt centralt, gärna med gångavstånd till stationen och Stortorget. Att planera för en ny stor stadsdel med centrum på garnisonsområdet rimmar inte med dessa tankar. Vi måste välja och för oss i Folkets Väl är valet enkelt. Vi delar Länsstyrelsens m.fl. uppfattning att vi ska prioritera utbyggnad av bostäder centrumnära, inom en kilometers avstånd till järnvägsstationen och Stortorget. Vi ska naturligtvis inte ta grönområden och parker i anspråk. Kommunen har själv konstaterat att det finns andra centralt belägna och obebyggda områden som kan utnyttjas.
Partilokalen  | Godtemplargatan 23. 281 32 Hässleholm