För den enskilda människans rätt i ett alltmer centraliserat samhälle.

logo folketsvalKONKRET OM TÄTORTER OCH LANDSBYGD

Vår kommun karaktäriseras av tre geografiska områden. Dessa tre områden utgörs dels av Hässleholm som är centralorten och en kommunikationsknutpunkt. Sedan har vi en mångfald av andra tätorter med olika grad av service. Slutligen har vi landsbygden med sin natur och olika former av boende samt diverse näringar. Befolkningen är relativt jämt fördelad mellan dessa med cirka en tredjedel boende i var och en dessa karaktärsområden.
För att hela kommunen ska kunna leva och utvecklas behövs en god tillgång på service för alla oavsett var man bor. Utmaningen är självklart störst vad gäller att tillgodose servicebehovet på landsbygden och i de mindre tätorterna. Detta är en utmaning som vi tycker måste ägnas större kraft. Likaså måste det vara möjligt för boende på landsbygden att, med allmänna kommunikationer, kunna ta sig fram och tillbaka såväl till Hässleholm som till övriga tätorter. Tågtrafik är viktig men kan aldrig ersätta det nätverk av busstrafik som krävs för att binda ihop kommunen.
Hässleholm är en stad med god service och bra kommunikationer. En brist som många lyfter fram är att staden anses tråkig och att centrum inte direkt ”sjuder” av liv på helger och kvällar. Staden är geografiskt sett mycket utspridd vilket bidrar till denna bild. Vi tror att en medveten satsning på att öka antalet boende relativt nära centrum är bästa sättet att få ett mer levande och inbjudande stadsliv.
Tätorterna, ibland kallade kransorterna, måste kunna utvecklas såväl avseende boende, skola, omsorg, service, kommunikationer som näringsliv. Självklart måste det då finnas en långsiktig plan för varje ort för på vilket sätt detta ska kunna ske. Förutom aktuella detaljplaner måste även generella handlingsplaner tas fram för alla delar av kommunen.
Landsbygden i vår kommun har en befolkning som antingen bor på landet eller i de små byarna. Många av dessa landsbygdsboende har sitt arbete, eller sin skolgång, på annan plats. För alla dessa människor är självklart frågan om allmänna kommunikationer av stor vikt. Skolbussar löser inte problemet för exempelvis gymnasielever eller vuxna.

VÅR UPPFATTNING

Folkets Väl anser att det är viktigt slå vakt om Hässleholms särart när vi utvecklar staden. Grönområden och parker får inte exploateras vid kommande utveckling och bostadsbyggande. Vad avser utvecklingen av de andra tätorterna och landsbygden anser vi att planerna för detta måste utarbetas i nära samarbete med de olika orternas ”byaråd”, föreningar, företagare och olika organisationer.
Partilokalen  | Godtemplargatan 23. 281 32 Hässleholm