För den enskilda människans rätt i ett alltmer centraliserat samhälle.

NÅGRA ORD OM FOLKETS VÄL FICK BESTÄMMA!

ALLMÄNT
Hässleholm ska vara Sveriges rättrådigaste kommun utan politiska ”affärer”
EKONOMI
De fyra ekonomiska målen ska uppfyllas utan skattehöjningar
Budgeten ska vara i balans (idag saknas 50 miljoner i driftbudgeten)
Politikerarvodena skall halveras
Konsultkostnaderna ska sänkas kraftigt
Partistöden ska sänkas
Kärnverksamheterna ska inte drabbas av nedskärningar
Det ska bli slut på kommunens användande av ”osthyvelprincipen”
KÄRNVERKSAMHETERNA
Personaltätheten i omsorgen ska vara högre
Behovet av gruppbostäder ska tillgodoses
Lokalfrågorna för skola och omsorgen ska få en långsiktig lösning
Skolans utbildningskvalitet och läraryrkets status ska höjas
Jobb med anställningsstöd ska dubbleras
INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNIKATIONER
Vi ska underlätta bostadsbyggande centralt i Hässleholm och kransorterna.
Hyreshusbyggen ska koncentreras till tätorternas centrala områden.
Vi ska inte bygga höghus och ett nytt stadsdelscentrum på garnisonen.
Vi ska verka för bättre bussförbindelser inom kommunen.
FÖRETAGANDE
Företagande och entreprenörskap skall ske utan kommunal konkurrens
De kommunala bolagen HIBAB och HTAB ska avvecklas
Vi ska erbjuda mark samt bäst boendemiljöer, skola, och kommunikationer
MILJÖ OCH NATUR
Det ska bli stopp för fortsatt ohejdad exploatering av vår natur
Hovdalaområdet ska skyddas som reservat för friluftsliv och rekreation
Det sedan 2005 av KS beslutade och utlovade Hovdalarådet ska bildas
Reningsverket ska få skyddsavstånd i enlighet med gjord utredning
Återplantering ska ske av ”Dryportområdet”
KULTUR OCH FRITID
Kaféet i kommunhuset ska ombildas till ett kulturkafé för allmänheten
Stegvis upprustning ska ske av såväl badhuset (Qpoolen) som Österås
ORGANISATION OCH LEDNING
Omstrukturering och effektivisering ska ske av kommunledningen
Arbetsutskotten i KS och nämnderna ska avskaffas
Vi ska bara ha två kommunalråd liksom två ordförande i nämnderna
Vi ska ha en öppen dialog med ”byaråd”, föreningar och organisationer
Kommunledningen ska visa större lyhördhet, öppenhet och tolerans
Folkomröstningar ska genomföras i de viktigaste frågorna
Partilokalen  | Godtemplargatan 23. 281 32 Hässleholm